RSS
A A A
SmodBIP

przetarg nieograniczony na dostawę paliwa 2015/2016

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZUK 01/2015. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2015, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232). Miejski Zakład Usług Komunalnych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych Adres zamawiającego Leśna 5 Kod Miejscowość 26-670 Pionki Telefon: (048) 612 07 22 Faks: (048) 612 67 40 adres strony internetowej www.bip.mzuk.pionki.pl adres poczty elektronicznej mzukpionki@onet.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.mzuk.pionki.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 31 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Dostawcy zlokalizowanej na terenie miasta Pionki. Olej napędowy w ilości maksymalnej - 70 000 litrów/rok, benzyna bezołowiowa 95 w ilości maksymalnej - 6 500 litrów/rok Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Olej napędowy- 09134100-8; Benzyna bezołowiowa 95- 09132100-4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.03.2015r. do 29.02.2016r. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na obrót, dystrybucję paliw ciekłych 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw w zakresie nie mniejszym niż wartość niniejszego zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Oferowana cena realizacji zamówienia brutto z uwzględnieniem upustu 70 Oferowana wysokość upustu od ceny jednostkowej paliw – w % 30 X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2015-01-30 do godz. 14.00 w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych 26-670 Pionki, Leśna 5 Pokój nr 30 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-01-30, o godz. 14.15 w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych 26-670 Pionki, Leśna 5 Pokój nr 31 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 9898-2015. Data zamieszczenia 2015-01-15

SIWZ
Opublikował: Tomasz Wyroślak
Publikacja dnia: 15.01.2015 09:24
Dokument oglądany razy: 1334
Podlega Ustawie