RSS
A A A
SmodBIP

pytanie do przetargu MZUK 01/15

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. Leśna 5 26-670 Pionki 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – akceptuje aby były to karty mikroprocesowe - i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: * 10 zł netto za kartę nową, * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych dot. wymagań dodatkowych, etc.), * w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto? Zamawiający dopuszcza taką możliwość 2. Czy w przypadku posiadania kart danego Wykonawcy, istnieje możliwość nie wydawania wszystkich nowych kart, z uwagi na możliwość autoryzowania posiadanych, o ile oczywiście dany Wykonawca zostałby wyłoniony w postępowaniu? Zamawiający dopuszcza taką możliwość 3. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia? Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia 4. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy? Zamawiający dopuszcza taką możliwość 5. W odniesieniu do zapisów SIWZ i projektu umowy par 2 ust. 7, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych, nie ogranicza zatem lokalizacyjnie Zamawiającego co do stacji paliw. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację? Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę (SIWZ wraz z załącznikami w tym formularz ofertowy i projekt umowy): - aby zmienić i uszczegółowić zapisy, gdyż w SIWZ jest wskazanie obliczenia ceny i rabat ma być podany kwotowo od ceny jednostkowej netto, zatem pytamy, czy podany sposób wyliczenia ceny posłuży wyłącznie do wyliczenia wartości zamówienia i Zamawiający umożliwi wyliczenie od ceny jednostkowej brutto? Pytamy, gdyż w przypadku kart paliwowych sprzedaż paliw odbywa się po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % lub …zł/l na paliwa, a od ceny brutto (odniesienie także do par 2 ust. 3 projektu umowy – nie mam zatem opustu od ceny netto jak wskazano w SIWZ, a w umowie jest wskazanie, że liczony będzie od ceny jednostkowej, ale czy brutto, podobnie w par 4 ust 2 projektu umowy czy od ceny brutto)? Prosimy Państwa o sprostowanie. Zamawiający wyraża zgodę, że formularz ofertowy posłuży tylko to wyliczenia wartości zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy par 2 ust 3 „Wartość zamówienia ustalona jest na podstawie maksymalnych ilości zamówionego paliwa, cen jednostkowych paliw, które w dn. ……… 2015 r wynoszą: olej napędowy - …… zł/litr brutto, benzyna bezołowiowa 95 - …….. zł/litr brutto, oraz udzielonego upustu w wysokości …….zł od ceny brutto.”, a także par 4 ust 2 „Dostawca udzieli Zamawiającemu upustu w wysokości ……zł od ceny brutto na zakup paliw. Upust w tej wysokości nie podlega zmianie przez okres trwania umowy i będzie naliczany na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy. „ - § 3 ust.1 projektu umowy - aby sformułowanie „pokwitowania zakupu” zastąpić sformułowaniem „dowodu wydania”? Zamawiający nie wyraża zgody - § 4 ust. 1 projektu umowy - aby sformułowanie „w dniu zakupu” zmienić na „w momencie zakupu”? Zamawiający nie wyraża zgody - § 5 ust.2 projektu umowy - aby Zamawiający dopuścił możliwość terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury, a za datę zapłaty uznanie konta bankowego Wykonawcy? Wobec powyższego Wykonawca umożliwia elektroniczną fakturę, tzw. e-fakturę, która jest dostępna dla Zamawiającego niezwłocznie po jej wystawieniu (nie jest konieczne wydłużanie terminu o dodatkowe dni), co też usprawni proces dostarczenia Państwu FV, nie jest wymagane podpisanie odrębnej umowy, wystarczy wyłącznie oświadczenie (e-faktura – rozwiązanie ekonomiczne, terminowość oraz bezpieczeństwo przesyłki, dokument akceptowany przez Urząd Skarbowy, przyjazne środowisku naturalnemu, gwarancja stałego i natychmiastowego dostępu do dokumentacji finansowej, mailowe powiadomienia o możliwości pobrania faktur, brak konieczności doliczania do terminu płatności dodatkowych dni na czas otrzymania faktury). Zmiana warunku przez Zamawiającego - umożliwi i usprawni Wykonawcy złożenie oferty Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par 5 ust 2 projektu umowy na „Zapłata za zakupiony olej napędowy i benzynę bezołowiową 95 będzie następować w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Dostawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia jednej faktury zbiorczej z załącznikiem przez Zamawiającego, a za datę zapłaty uznaję się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” - § 8 – aby dodać zapis adekwatny do wskazanego, przy czym działającego na korzyść Wykonawcy? Zamawijący nie zmieni zapisu 7. Czy Zamawiający mając na uwadze powyższe pytania przekaże wraz z odpowiedziami poprawiny formularz ofertowy i projekt umowy? Zamawiający przekaże poprawiony projekt umowy, zaś formularz ofertowy nie ulega zmianie.
Opublikował: Tomasz Wyroślak
Publikacja dnia: 26.01.2015 13:09
Dokument oglądany razy: 625
Podlega Ustawie