RSS
A A A
SmodBIP

poprawiony projekt umowy MZUK 01/15

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Załącznik Nr 6 Poprawiony Projekt umowy Zawarta w dniu ……..2015 r. w Pionkach, pomiędzy Gminą Miasto Pionki – Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, z siedzibą w Pionkach, ul. Leśna 5, reprezentowanym przez : 1. Dyrektora – ……………………….. zwanym dalej ”Zamawiającym” a firmą : ……………………………… ……………………………… reprezentowaną przez : 1. ……………………….. zwaną dalej ”Dostawcą” określonymi dalej łącznie „Stronami”. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i trybów współpracy między Stronami w zakresie dokonywania bezgotówkowego tankowania oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95, a także zasady rozliczeń za bezgotówkowe tankowanie paliw. §2 1. Zamawiający zamawia a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawy oleju napędowego w ilości maksymalnej 70 000 litrów/rok i benzyny bezołowiowej 95 w ilości maksymalnej 6 500 litrów/rok loco dystrybutory Dostawcy dla środków transportowych będących w posiadaniu Zamawiającego. 2. Maksymalna wartość zamówienia na dzień otwarcia ofert tj. ………..2015 r wynosi ………… zł brutto. 3. Wartość zamówienia ustalona jest na podstawie maksymalnych ilości zamówionego paliwa, cen jednostkowych paliw, które w dn. ……… 2015 r wynoszą: olej napędowy - …… zł/litr brutto, benzyna bezołowiowa 95 - …….. zł/litr brutto, oraz udzielonego upustu w wysokości …….zł od ceny brutto. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt. 1. 5. Z tytułu różnicy między przewidywaną ilością nabywanego paliwa a faktycznie zakupioną Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające czy odszkodowawcze. 6. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem MG z 09.12.2008 r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2014 poz. 1532). 7. Stacja paliw zlokalizowane jest na terenie miasta Pionki ul. ………………………………….. i jest otwarta w godz. ………………… we wszystkie dni tygodnia §3 1. Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 będą realizowane sukcesywnie poprzez bezgotówkowe tankowanie pojazdów samochodowych Zamawiającego (wymienionych w załączniku Nr 1 do umowy), potwierdzone przez Dostawcę wystawieniem pokwitowania zakupu. 2. Wykaz kierowców upoważnionych przez Zamawiającego do pobierania paliwa stanowi załącznik Nr 2 do umowy. 3. Wszystkie dostawy realizowane będą w godzinach pracy Stacji Paliw Dostawcy. § 4 1. Ceną obowiązującą za zakupione paliwa będzie cena wg wskazań dystrybutorów w dniu zakupu oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 u Dostawcy. 2. Dostawca udzieli Zamawiającemu upustu w wysokości ……zł od ceny brutto na zakup paliw. Upust w tej wysokości nie podlega zmianie przez okres trwania umowy i będzie naliczany na każdej fakturze wystawionej za okres rozliczeniowy. § 5 1. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe za bezgotówkowe tankowanie paliw: od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 2. Zapłata za zakupiony olej napędowy i benzynę bezołowiową 95 będzie następować w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Dostawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia jednej faktury zbiorczej z załącznikiem przez Zamawiającego, a za datę zapłaty uznaję się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. § 6 1. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, Zamawiający będzie obciążony ustawowymi odsetkami. 2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 812-000-65-70. 3. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Dostawcę bez podpisu Zamawiającego. § 7 1. Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia 01.03.2015 r do dnia 29.02.2016 r. 2. Strony uzgadniają możliwość rozwiązania umowy przed terminem, przy obopólnym porozumieniu stron, z miesięcznym wyprzedzeniem § 8 Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub odstąpienia od umowy w wysokości 10 % od wartości zamówienia określonej w §2 pkt. 2. § 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. §10 Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA
Opublikował: Tomasz Wyroślak
Publikacja dnia: 26.01.2015 13:09
Dokument oglądany razy: 627
Podlega Ustawie