RSS
A A A
SmodBIP

wybór najkorzystniejszej oferty nr sprawy MZUK 01/2015

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/2015. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2015, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: O.S.K. i Montaż Instalacji Gazowych Robert Wysocki ul. Słowackiego 7, 26-670 Pionki cena brutto 312555,30zł Upust 0,05zł Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium zgodnie z kryteriami oceny zyskała najwyższą ilość punktów. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-02-27. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty --------------------------------------------------------------------------- Oferta 1 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock cena brutto 331454,25zł upust 0,00zł kryterium cena 70% - uzyskana ilość pkt 66 kryterium upust 30% - uzyskana ilość pkt 0 Oferta 2 O.S.K. i Montaż Instalacji Gazowych Robert Wysocki ul. Słowackiego 7, 26-670 Pionki cena brutto: 312555,30zł upust: 0,05zł kryterium cena 70% - uzyskana ilość pkt maksymalna kryterium upust 30% - uzyskana ilość pkt maksymalna 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) ____________________________________ p.o. dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Tomasz Wyroślak
Opublikował: Tomasz Wyroślak
Publikacja dnia: 05.02.2015 07:27
Dokument oglądany razy: 595
Podlega Ustawie