RSS
A A A
SmodBIP

Przetarg paliwo 2016

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Pionki, 2016-02-02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZUK 01/2016. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2016, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Miejski Zakład Usług Komunalnych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych Adres zamawiającego Leśna 5 Kod Miejscowość 26-670 Pionki Telefon: 48 6120722 Faks: 48 6126740 adres strony internetowej www.bip.mzuk.pionki.pl adres poczty elektronicznej mzuk@mzuk.pionki.pl Godziny urzędowania: 7-15 II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.mzuk.pionki.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok nr 31 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Dostawcy zlokalizowanej na ternie miasta Pionki Olej Napędowy w ilości maksymalnej 70000 litrów/rok, benzyna bezołowiowa 95 w ilości maksymalnej 6500 litrów/rok Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Olej napędowy 09134100-8; benzyna bezołowiowa 95 - 09132100-4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: 2017-02-28 VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 Cena – 70% 2 upust – 30% X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2016-02-10 do godz. 14 00 w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych Leśna 5 26-670 Pionki Pokój nr 30 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-02-10, o godz. 14 15 w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych Leśna 5 26-670 Pionki Pokój nr 31 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Brak umowy ramowej XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów Brak ustanowienia dynamicznego systemu zakupów XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna Brak zastosowania aukcji internetowej XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania. XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 22264-2016. Data zamieszczenia 2016-02-02

SIWZ

SIWZ POPRAWIONY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

____________________________________ Kierownik zamawiającego
Opublikował: Kinga Adamska
Publikacja dnia: 02.02.2016 10:11
Dokument oglądany razy: 1141
Podlega Ustawie