RSS
A A A
SmodBIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa paliwa na 2017 r.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygniętyWyniki przetargu na paliwo 2017
Pionki, 2017-01-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Numer sprawy MZUK 01/2017. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2017, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Miejski Zakład Usług Komunalnych w Pionkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych
Adres zamawiającego Leśna 5
Kod Miejscowość Kod 26-670 Pionki
Telefon: 48 6120722
Faks: 48 6126740
adres strony internetowej www.bip.mzuk.pionki.pl
adres poczty elektronicznej mzuk@mzuk.pionki.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.mzuk.pionki.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji paliw Dostawcy zlokalizowanej na terenie miasta Pionki. Olej napędowy w ilości maksymalnej 70000 litrów/rok, benzyna bezołowiowa 95 w ilości maksymalnej 5000 litrów/rok.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: Olej napędowy 09134100-8
Benzyna bezołowiowa 95 09132100-4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2018.02.28

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia::

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, poprzez posiadanie aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji na obrót, dystrybucję paliw ciekłych.
2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawcy składając ofertę załączają do niej Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą również do złożenia następujących dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
3) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
4) wykaz dostaw lub usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
chronionej lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.


IX. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert przyjęte w niniejszym postępowaniu:

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium

1 cena 70
2 upust 30


XI. Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia: 01.02.2017 do godz. 14:00

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Leśna 5
Kod 26-670 Pionki
Pokój nr 30

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Brak umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Brak ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Brak zastosowania aukcji internetowej

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w/w art.
XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.


XVII . Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 12153-2017. Data zamieszczenia 2017-01-23

SIWZ

Dyrektor Miejskiego Zakładu
Usług Komunalnych
Kinga Adamska
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Pionki, dn. 27.01. 2017 r.
Do uczestników postępowania przetargowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2016, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – karty mikroprocesorowe - zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:
*   0 zł netto za kartę nową,
* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych dot. wymagań dodatkowych, etc.),
* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji i;Vza4zc;D;^na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?
Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację?
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci Ogólnych Warunków Używania Kart Wykonawcy, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z postanowieniami Umowy oraz warunkami SIWZ – par 9 wzoru umowy.

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Wobec powyższych pytań przy zgodzie Zamawiającego Wykonawca prosi o przesuniecie terminu składania ofert, na dzień 03.02.2017 r.
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Ostateczny termin składania ofert to 01.02.2017 godzina 14:00 w siedzibie zamawiającego.Pionki, dn. 30.01. 2017 r.
Do uczestników postępowania przetargowego
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w § 8 projektu umowy dodać, że naliczenie kary jest dopuszczalne po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń oraz że kara będzie naliczana od wykonanej wysokości wynagrodzenia do dnia naruszenia?

Dodatkowo proszę o uwzględnienie zapisu, że "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.”?
Zamawiający wyraża zgodę

Poprawiony projekt umowy paliwo 2017

Opublikował: Administrator
Publikacja dnia: 26.01.2017 00:00
Dokument oglądany razy: 1271
Podlega Ustawie