RSS
A A A
SmodBIP

ogłoszenie

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zmianie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZUK 01/2013. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2013, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Miejski Zakład Usług Komunalnych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych
Adres zamawiającego Leśna 5
Kod Miejscowość 26-670 Pionki
Telefon: (048) 612 07 22
Faks: (048) 612 67 40
adres strony internetowej www.bip.mzuk.pionki.pl
adres poczty elektronicznej mzukpionki@onet.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.mzuk.pionki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 31 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 na stacji paliw Dostawcy zlokalizowanej na terenie miasta Pionki. Olej napędowy w ilości maksymalnej -
70 000 litrów/rok, benzyna bezołowiowa 95 w ilości maksymalnej - 6 000 litrów/rok, benzyna bezołowiowa 98 w ilości maksymalnej - 500 litrów/rok
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Olej napędowy- 09134100-8; Benzyna bezołowiowa 95- 09132100-4, bezołowiowa 98- 09132100-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 01.03.2013r. do 28.02.2014r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na obrót, dystrybucję paliw ciekłych
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 dostaw w zakresie nie mniejszym niż wartość niniejszego zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Oferowana cena realizacji zamówienia brutto z uwzględnieniem upustu 70
Oferowana wysokość upustu od ceny jednostkowej paliw – w % 30
X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2013-01-25 do godz. 14.00
w siedzibie zamawiającego
Miejski Zakład Usług Komunalnych
26-670 Pionki, Leśna 5
Pokój nr 30
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-01-25, o godz. 14.15
w siedzibie zamawiającego
Miejski Zakład Usług Komunalnych
26-670 Pionki, Leśna 5
Pokój nr 31
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 18668-2013. Data zamieszczenia 2013-01-14,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 29870-2013. Data zamieszczenia 2013-01-22

SIWZ

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

Grzegorz Abramowicz
____________________________________
Kierownik zamawiającego

Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 23.01.2013 08:12
Dokument oglądany razy: 916
Podlega Ustawie