RSS
A A A
SmodBIP

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliwa 2013/2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 01/2013. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2013, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7
cena brutto 412062,30zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryterium zgodnie z kryteriami oceny zyskała najwyższą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2013-02-28.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
--------------------------
Oferta 1
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
cena brutto 412062,30zł
upust 0,00%
kryterium cena 70% - uzyskana ilość pkt maksymalna
kryterium upust 30% - uzyskana ilość pkt 0

Oferta 2
O.S.K. i Montaż Instalacji Gazowych Robert Wysocki
ul. Słowackiego 7, 26-670 Pionki
cena brutto: 402675,40zł
upust: 0,25%
Zamawiający odrzuca ofertę

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty :

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: O.S.K. i Montaż Instalacji Gazowych Robert Wysocki
Adres wykonawcy: ul. Słowackiego 7, 26-670 Pionki
Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia: Niezgodność ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia III opis przedmiotu zamówienia, brak ceny benzyny bezołowiowej 98. Art 89.1.2 Ustawa z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. 2010 Nr 113 poz 759 z późń. zm.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

_____________________
refernt d/s ekonomicznych
Bartosz Tumidajewicz

Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 04.02.2013 08:18
Dokument oglądany razy: 723
Podlega Ustawie