RSS
A A A
SmodBIP

przetarg na paliwo 2014

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZUK 02/14. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2014, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Miejski Zakład Usług Komunalnych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Data zamieszczenia w BZP: 20.01.2014r., numer ogłoszenia: 21314 - 2014 I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych Adres zamawiającego Leśna 5 Kod Miejscowość 26-670 Pionki Telefon: (048) 612 07 22; Faks: (048) 612 67 40 adres strony internetowej bip.pionki.pl adres poczty elektronicznej mzukpionki@onet.pl Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pionki.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. Nr 31 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Określenie przedmiotu zamówienia Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na stacji paliw wykonawcy. Kod CPV Rodzaj produktu j.m. ilość 09134100-8 Olej napędowy (wg PN-EN 590) Litry 75 000 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 95 (wg PN-EN 228) Litry 6 000 09132100-4 Benzyna bezołowiowa 98 (wg PN-EN 228) Litry 500 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 01.03.2014r VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na obrót, dystrybucję paliw ciekłych, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Rodzaj produktu j.m. Łączna ilość roczna Cena jednostkowa Wartość zamówienia netto z upustem /zł/ (3 x 5) Podatek VAT od wartości netto z upustem /zł/ Wartość zmówienia brutto z upustem /zł/ (6+7) Bez upustu (zł/litr) Z upustem …….% (zł/litr) 1 2 3 4 5 6 7 8 Olej napędowy CPV 09134100-8 L 75 000 Benzyna bezołowiowa 95 CPV 09132100-4 L 6 000 Benzyna bezołowiowa 98 CPV 09132100-4 L 500 Razem: X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2014-01-28 do godz. 14 00 w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych Leśna 5 26-670 Pionki Pokój nr 30 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-01-28, o godz. 14 15 w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Usług Komunalnych Leśna 5 26-670 Pionki Pokój nr 31 XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XV. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania. XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 21314-2014. Data zamieszczenia 2014-01-20
SIWZ
Kierownik zamawiącego
Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 20.01.2014 09:31
Dokument oglądany razy: 745
Podlega Ustawie