RSS
A A A
SmodBIP

odpowiedź na pytania do przetargu na dostawę paliwa ...

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. Leśna 5 26-670 Pionki MZUK.FK.375.2.252.14 Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa… W dniu 23.01.2014 wpłynęły następujące zapytania do SIWZ: 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesowych kart paliwowych i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty: * 10 zł netto za kartę nową, * 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.), * w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowanie paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)? Ponadto informujemy, że nie wszystkie stacje działają w systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje także dokonywanie zakupów paliw na pozostałych stacjach Wykonawcy (odniesienie także do par 2 ust. 6 projektu umowy) ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych - w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie – m.in. doprecyzowanie procedury reklamacyjnej, tj. : "W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres: ………..@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych praw na drodze sądowej." (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji) i zaakceptuje, aby na etapie zawierania umowy została doprecyzowana właściwa nazwa regulaminu używania kart danego Wykonawcy (np. w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy regulaminy Wykonawcy, tj. ……z dnia ……….. r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu regulaminu Wykonawcy)? W przypadku braku akceptacji Zamawiającego wg powyższego wszelkie kwestie dotyczące kart, a nie uregulowane w istotnych postanowieniach umownych powinny zostać uregulowane we właściwej umowie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. 4. W SIWZ jest wskazanie obliczenia ceny czy rabat ma być podany kwotowo, czy procentowo, a wyliczona wartość jednostkowa po zastosowaniu opustu procentowego, czy kwotowego, pytamy gdyż w przypadku kart paliwowych sprzedaż paliw odbywać się będzie po cenach obowiązujących na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego opustu w wysokości … % lub …zł/l na paliwa, a od ceny brutto (odniesienie także do par 2 ust. 3 projektu umowy – nie mam zatem opustu od ceny netto, może być wyłącznie do wyliczenia wartości zamówienia a w umowie wskazanie, że liczony będzie od ceny brutto)? Odpowiedź: Rabat ma być podany kwotowo. Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 5. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia. 6. W odniesieniu do SIWZ, formularza ofertowego, cenowego Wykonawca oraz do zapisów projektu umowy Wykonawca pyta aby: - SIWZ, § 2 pkt 5 - zmienić słowa w nawiasie, gdyż obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1058)? - § 8 – dodać zapis adekwatny do wskazanego, przy czym działającego na korzyść Wykonawcy? Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słów rozdział III pkt 2.2.c ze słów w nawiasie Dz. U. 221, poz. 1441 na słowa ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1058) - § 8 zamawiający nie wyraża zgody. Wobec złożonych pytań proszę o przesunięcie terminu składania ofert na co najmniej 31.01.2014r W związku z zadanymi pytaniami i udzielonym odpowiedziami nie zmieniających w sposób istotny SIWZ Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu składanie ofert. Wobec powyższego termin ten zostaje nie zmieniony 28 stycznia godzina 14 00
Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 24.01.2014 10:34
Dokument oglądany razy: 663
Podlega Ustawie