RSS
A A A
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

MZUK 02/2014 Pionki, 2014-01-31 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 02/2014. Nazwa zadania: Dostawa dla środków transportowo-sprzętowych MZUK na rok 2014, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 i 98 loco dystrybutory Dostawcy zlokalizowane na terenie miasta Pionki Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zmianami), Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, Zamawiający wybrał: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., 09-411 Płock, ul. Chemików 7 cena brutto 427000,65zł Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryterium zgodnie z kryteriami oceny zyskała najwyższą ilość punktów Oferta 1 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock cena brutto 427000,65zł upust 0,00% kryterium cena 70% - uzyskana ilość pkt maksymalna kryterium upust 30% - uzyskana ilość pkt 0 Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po terminie otrzymania (faxem lub pocztą) przez wykonawców biorących udział w postępowaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Opublikował: Grzegorz Abramowicz
Publikacja dnia: 31.01.2014 10:02
Dokument oglądany razy: 661
Podlega Ustawie